Događanja u blizini Galerija Kula

Sail Croatia Under 35 Yacht Tour 29th August
Muzika

Sail Croatia Under 35 Yacht Tour 29th August

Srijeda 14:00 (29 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

PORIN u Splitu
Sport

PORIN u Splitu

Petak 00:00 (23 Ožujak)
Beach Split Apartments, Split

Sail Croatia Elegance Cruise 1st April
Obitelj

Sail Croatia Elegance Cruise 1st April

Nedjelja 10:30 (01 Travanj)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 29th August
Muzika

Sail Croatia Navigator Cruise 29th August

Srijeda 10:30 (29 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Elegance Cruise 12th August
Obitelj

Sail Croatia Elegance Cruise 12th August

Nedjelja 10:30 (12 Kolovoz)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Navigator Cruise 5th September
Muzika

Sail Croatia Navigator Cruise 5th September

Srijeda 10:30 (05 Rujan)
Sail Croatia, Split

Sail Croatia Cycle Croatia Cruise 9th June
Muzika

Sail Croatia Cycle Croatia Cruise 9th June

Subota 10:30 (09 Lipanj)
Sail Croatia, Split

Početak novog tečaja u Vašoj Auto školi Hajduk!
Party

Početak novog tečaja u Vašoj Auto školi Hajduk!

Ponedjeljak 09:00 (19 Ožujak)
Auto škola Hajduk, Split


Anto Kajinić - Putovanje kroz bjeline/Journey trough white space

Anto Kajinić - Putovanje kroz bjeline/Journey trough white space


Kada?

Počinje: Srijeda 19:00 (14 Ožujak)
Završava: Srijeda 22:00 (14 Ožujak)

Gdje?

Galerija Kula
Kralja Tomislava 10, Split
Umjetnost

Opis

Anto Kajinić
Naziv izložbe / Title of the exhibition: Putovanje kroz bjeline / Journey trough white spaces

Otvaranje / Opening: srijeda / Wednesday 14.3. u 19 h, izložba ostaje otvorena do 27.4.2018.

Kustos izložbe / Curator: Tonko Maroević i Martina Munivrana

BIJELO BIJELIM OBOJENO
Prolog slikarstvu Anta Kajinića

Nalazimo se uoči stogodišnjice jednoga od najprogramatskijih djela svjetske umjetnosti, Bijeloga kvadrata na bijelom polju (1918.). Prema njegovu autoru, Kazimiru Maljeviću, to bi djelo označavalo krajnju točku redukcije, u kojoj se slikarstvo lišava boje kao temeljne specifičnosti: „U čisto bojenom kretanju – tri kvadrata ukazuju još i na gašenje boje, pri čemu ona iščezava u bijelom.” Prema suprematističkom shvaćanju navedeno bi djelo, dakle, bila zapravo „posljednja slika”, ostvarenje koje znači „smrt slikarstva”, odnosno njegovo nadmašivanje i okretanje u smjeru nematerijalnog, odnosno mentalnog i duhovnog postojanja.
Namjerno spominjem čitavo stoljeće razmaka što nas dijeli od radikalnog presedana, s paradoksalnim osjećanjem kako „bijelo na bijelom” još uvijek nije iscrpilo potencijale svojih slojeva i suzvučja, i s jednako snažnom sviješću kako slikarstvo – i kad koristi tvarne i fizičke posebnosti svojih sredstava – nužno teži njihovu nadmašivanju u korist konceptualnoga i spiritualnoga, odnosno neprezentnoga i onostranoga, s onu stranu zadatoga i vidljivoga, dakle: metafizičkoga i transcendentnoga.
Na prvi pogled stavljam slikarstvo Anta Kajinića u nepripadan mu povijesni kontekst, uvlačim ga u dijalog s povijesnom avangardom, dovodim u relacije s maksimalističkim programima, premda dobro znadem da se ono javlja tek koncem sedamdesetih godina prošloga stoljeća, zapravo snažnije i određenije početkom devetoga desetljeća. Doista, Kajinićev pravi start koincidirao je s krizom neoavangarde, sa zamorom intermedijalnih projekata i zasićenošću s instalacijsko-asamblažnim postavima te s odgovarajućom čežnjom za „povratkom slikarstvu”, tako da je on ušao na scenu na valu „nove slike”, transavangardne ili postmodernističke reakcije te bio od početka pozdravljen od najznačajnije domaće kritike i prihvaćen od odgovarajućih promotivnih institucija i izlagačkih povoda.
Već četrdeset godina, međutim, dijeli nas od Kajinićeva diplomiranja, od trenutka odlučnoga kretanja vlastitom stazom, s koje nikad potom nije skrenuo. Imao je on pomaka i razvoja, varirao je tehničke i izvedbene mogućnosti izraza, no od samoga početka držao se vrlo određene, naizgled uske, imaginativne žice i primarnog, elementarnog načina oblikovanja. Odrekao se širokoga kromatskog registra i razmetljive gestualnosti, zadržao povremeno na samom kontrastu svjetla i tame, a povremeno, još češće, upravo na njihovu blagom i postupnom prijelazu (preljevu). S druge strane, u njegov su kadar redovito ulazili jednostavni figuralni znakovi, sažeti i rijetko izravni obrisi predmeta i likova iz okoline i mašte.
Kronološke koordinate što smo ih naznačili (davni datum povijesnoga likovnog „svjetionika” s jedne, a dostojan kontinuitet individualnog stvaralačkog puta s druge strane) trebale bi zadovoljiti povjesničarske obzire i obveze, ali kreativna dionica Anta Kajinića kao da nije odveć kondicionirana ni avangardističkim ni neo- ili retro- ili anti- premisama i izazovima. Dapače, njegov svijet odavno je već izdvojen iz aktualnih tokova ili potreba (da ne kažem: nužde) ažuriranja, sabran isključivo oko srži opsesivnih motiva i uvjerljiva načina njihova iznošenja. U svojoj autonomiji i samorasnosti Kajinićev svijet simbola i oblikovanja stekao je pravo da bude također anakron, izvan zahtjeva i ograničenja konkretnog razdoblja.
Uostalom, izbor bijeloga kao dominantnoga tona svih podloga i nanosa sam po sebi znači istodobno obuhvaćanje ideje početka i kraja, to jest odustajanje od logike linearnog razvoja. Bjelina je brisanje svega suvišnoga u svrhu obraćanja prvotnome, no ništa manje i čista je ploča na kojoj se prirodno nastavlja tok prisnosti s tišinom, šutnjom, govorom iskona. U bjelini zamire i nestaje prejaka vidljivost izvanjskih pojava, ali iz bjeline se također rađa i skladno izbija suzdržana ljepota nutarnjih viđenja.
Nema dvojbe da je Kajinićevo shvaćanje prostora i oblika izrazito slobodno i nekonvencionalno, nemimetičko i daleko svakoj gravitaciji. Na njegovim kadrovima pomaljaju se crte i mrlje, povremeno grozdaste ili prstolike linearne nakupine, a katkad i zoomorfne ili biološki sugestivne minicjeline, odnosno sklopovi nepravilnih kvadrata, trokuta i krugova što bi mogli predstavljati dijelove kuće, automobila, krovova ili kotača. Kajinićeva vidna polja široka su i prostrana, moglo bi se reći kako ljubomorno njeguju svoju dominantnu središnju prazninu, dopuštajući da tek tu i tamo sleti poneko pero, iznikne pokoji cvijet, spusti se kakva ptica, dovuče neko vozilo, dogazi kakav korak...
Međusobni odnosi tragova i znakova u kadru nisu određeni jedinstvenim proporcijama ni cjelovitim sustavom izobličenja, nego jedino dinamizmom energetske razmjene elementarnijih i zaokruženijih čestica. Učinak, dakako, ovisi i o naravi korištene podloge (koja može biti papir i prozirna folija, sam zid ili preparirana iverica), no i o karakteru nanesene tvari (od ulja i laka do polikolora i akvarela), ali u svakom slučaju naizgled škrta i siromašna sredstva bit će znalački upotrijebljena da iz sebe izvuku maksimum distinktivnih crta. U slojevitosti lazurnih intervencija diferencirat će se sjajniji i zagasitiji tokovi, konkavni ili konveksni prodori, iluzionistički ili puko materički afekti.
Kad su slike ujednačena formata nanizane jedna pokraj druge mogu se doimati i kao sekvencije, faze nekog idealnog animiranog zbivanja, odnosno međusobno se dopunjavati u smjeru – ako ne narativnog, a ono – asocijativnog ulančavanja, to jest što cjelovitijega svjedočenja ontološke povezanosti svih prirodnih pojava i egzistencijalnih izazova postojanja. Poput primarnih otisaka ili lapidarnih grebotina, figure i konture na Kajinićevim slikama predstavljaju pars pro toto arhetipskih, auroralnih viđenja.
Mogli bismo možda formulirati kako je Anto Kajinić pronašao način da ne bude deskriptivan ni ilustrativan, a da ipak ostane referentan i aluzivan u odnosu na svijet oko sebe i život kojim je prožet i iskustvo kojim je bogat. Umjesto bavljenja mimezisom posvetio se predanoj kontemplaciji, a ona se očituje u koncentraciji sabranog izvođača, spremnog da pritom kaptira i tokove nužnih improvizacija i prodore aleatoričkih pobuda. Na taj je način sačuvao i neposrednost i čistoću izvedbe, potičući nas da empatijski reagiramo slijedeći niti njegove nesputane i zaigrane budnosti.
Tonko Maroević

IN WHITE COLOURED WHITE
Prologue to Anto Kajinić's painting

We are on the eve of the centennial of one of the most programmatic works of world art, White on White (1918). According to Kazimir Malevich who painted it, this work marks the ultimate point of reduction in which painting is deprived of colour as its fundamental specificity: “In a pure coloured motion – the three squares also point to the extinction of colour, by which it vanishes into the white.“ According to Suprematist understanding, the given work is actually “the last painting“, an achievement that marks “the death of painting“, or surpassing of the same,and a shift towards immaterial, or mental and spiritual existence.
I deliberately mention the entire century between us and the radical precedent, with the paradoxical feeling that “white on white“ has not yet exhausted the potentials of its layers and harmonies, and with an equally strong awareness that painting – even when it uses material and physical particularities of its means – necessarily strives to surpass them in favour of the conceptual and spiritual, or non-present and otherworldly, beyond the given and visible, thus: the metaphysical and transcendental.
At first glance I put Anto Kajnić's paintinginto a historical context it does not belong to, I engage it in a dialogue with the historical avant-garde, bring it into relation with maximalist programs, although I very well know that it appeared only in the late seventies of the last century, actually it was more prominent and defined in the early ninth decade. Indeed, Kajinić's real start coincided with the crisis of the neo-avant-garde, with the fatigue of intermedia projects and saturation with installation and assemblage exhibits and with the related longing for “the return to painting“. Thus, he entered the scene on the wave of “New Image Painting“, Transavantgarde or post-modernist reaction and from the start he was welcomed by the most important Croatian critics and accepted by the appropriate promotional institutions and exhibiting occasions.
However, already forty years divide us from Kajnić's graduation, from the moment he resolutely set off on his own path, which he never strayed from. There were shifts and developments, he varied technical and performance possibilities of expression, however, from the very beginning he hasstuck to a very specific, seemingly narrow, imaginative streak and primary, elementary way of creating. He abandoned a wide chromatic register and pompous gesturality, heoccasionallyworked with the contrast of light and darkness, and occasionally, more often, with their mild and successive gradation (merging).On the other hand, simple figurative signs, concise and rarely direct outlines of objects and characters from the environment and imaginationoften made way into his images.
The chronological coordinates we marked (early date of the historical visual arts “lighthouse“ on the one hand, and the worthy continuation of an individual creative journey on the other) should satisfy the historical considerations and obligations, but it is like Anto Kajinić's creative share is not conditioned either by the avant-garde or neo- or retro- or anti- premises and challenges.In fact, his world has long ago been singled out from the current movements or needs (not to say: necessities) of updating, exclusively gathered around the core of obsessive motifs and convincing ways of expressing them. In its autonomy and self-purebredness, Kajinić's world of symbols and creation also acquired the right to be anachronous, beyond the demands and limitations of a specific period.
After all, the choice of white as a dominant shade of all the backgrounds and layers in itself signifies both the idea of beginning and end, or abandoning the logic of linear development. Whiteness signifiesthe elimination of everything that is redundant, with the purpose of addressing the primary, but nothing less, and it is a clean slate on which the flow of intimacy with the stillness, silence, language of the primordial,naturally continues. Excessive visibility of external phenomena fades and disappears in the whiteness, but the restrained beauty of inner visions is also born and harmoniously emerges from this whiteness.
There is no doubt that Kajinić's understanding of space and form is extremely free and unconventional, non-mimetic and far from any gravity.His images contain lines and blotches, sometimes grape-like or finger-like clusters, and sometimes even zoomorphic or biologically suggestive mini-units or assemblies of irregular squares, triangles and circles which could represent parts of a house, car, roof or wheel. Kajinić's fields of vision are wide and spacious, one could say that they jealously nurture their dominant central emptiness, here and there allowing only a few feathers to land, a few flowers to spring up, a few birds to alight, a few vehicles to stroll in, a few steps to come trudging...
The relationship between traces and signs in the image is not defined by unique proportions or an integral distortion system, but only by the dynamism of the energy exchange of more elementary and rounded particles. The effect, of course, also depends on the nature of the backgroundused (which can be paper and transparent foil, wall itself or treated chipboard), but also on the character of the applied material(from oil and varnish to polycolour and watercolour), but in any case, seemingly meagre and poor means will be skilfully used in the way that makes them show offthe maximum of their distinctive lines.Brighter and darker shadeswill differentiate in the multi-layeredness of layer stain interventions, concave or convex penetrations, illusionist or purely material effects.
When paintings of a uniform format are arranged next to each other, they may also appear as sequences, phases of an ideal animated event, or they can complement each other in the direction of – if not a narrative, then – an associative concatenation, that is, a more complete witnessing to the ontological connection of all natural phenomena and existential challenges of existence. Like primary imprints or lapidary scratches, figures and outlines on Kajinić's paintings represent pars pro toto of archetypal, auroral perception.
We might say that Anto Kajinić found a way not to be descriptive or illustrative, and yet to remain referential and allusive in relation to the world around him and life he is imbued with and the experience he is rich in. Instead of dealing with mimesis, he focused on devoted contemplation, which is manifested in the concentration of a focusedartist, even ready to intake the flows of necessary improvisations and penetrations of aleatoric motives. In this way he has preserved the immediacy and purity of the execution, encouraging us to emphatically react by following the threads of his unrestrained and playful vigilance.

Tonko Maroević

ŽIVOTOPIS
Anto Kajinić rođen je 19. lipnja 1953. u Modriči (Bosna i Hercegovina). Akademiju likovnih umjetnosti završio je 1977. u Sarajevu na slikarskom odjelu, u klasi prof. Ismara Mujezinovića. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1980. i Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu od 1995. Član je Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu od 1991. kao i Matice hrvatske od 1994. te je član i jedan od utemeljitelja slikarske skupineKaMmeN (Kajinić, Marić, Numankadić) u Bosni i Hercegovini od 1987.
Utemeljitelj je umjetničke galerije Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu 1995. Od 1992. do 1993. bio je vršitelj dužnosti ravnatelja Muzeja grada Zenice. Od 1986. objavio je preko 150 eseja iz područjalikovnih umjetnosti u listovima i časopisima: Oko(Zagreb), Obnovljeni život (Zagreb), Oslobođenje (Sarajevo), Bosna Franciscana (Sarajevo), Svjetlo riječi (Sarajevo), Glas mladih (Novi Sad), Naša riječ (Zenica), Hrvatski narodni godišnjak (Sarajevo), Krijesnica (Zenica), Akademija (Široki Brijeg), Motrišta (Mostar) i dr.
Jedan je od utemeljitelja i član uredništva časopisa Matice HrvatskeKrijesnica u Zenici od 1994. te stručnog časopisa za kulturu i umjetnost AkademijauŠirokom Brijegu 2005.
Od 2007. stručni je suradnik u izradi Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine.
O slikarskom djelu Ante Kajinića dosad su pisali u brojnim katalozima, listovima i časopisima brojni likovni kritičari i povjesničari umjetnosti: Meliha Husidžinović, Azra Begić, Ibrahim Krzović, Nermina Zildžo, Miroslava Gašparović, Mile Stojić, Nermina Kurspahić, Ivana Vodvičić, Branka Perišić, Miloš Radić, Gradimir Gojer (Sarajevo), Davor Matičević, Marijan Susovski, Zvonko Maković, Branko Franceschi, Iva Šimat Banov, Zdenko Rus, Mladenka Šolman, Nada Beroš, Ljiljana Domić, Josip Škunca, Spomenka Nikitović, Vesna Kusin, Tonko Marojević (Zagreb), Aleksandar Bassin (Ljubljana), Sava Sokpanov (Novi Sad), Ješa Denegri, Irina Subotić, Lidija Merenik (Beograd), Antun Karaman, Sanja Žaja Vrbica (Dubrovnik), Igor Brlšan (Split), Aleksandar Adamović (Tuzla), Ljiljana Perdov-Misirlić (Banja Luka), Vlastimir Kusik (Osijek) i dr.
Na Akademiji likovnih umjetnosti uŠirokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru radi od 1996. kao docent, od 2000. kao izvanredni profesor, od 2003. kao redovni profesor, a od 2009. u trajnom zvanju redovitog profesora na slikarskom odjelu. Od 2003. mentor je na poslijediplomskom magistarskom studiju, a od 2011. na poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti uŠirokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru.
Od 1998. do 2007. obnašaoje dužnost prodekana, a od 2007. do 2011. dužnost dekana na Akademiji likovnih umjetnosti uŠirokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru.
Do 2005. predaje kolegije crtanja, slikanja, kaligrafije, iluminacije na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku kao redoviti profesor.

CURRICULUM VITAE
Anto Kajinić was born in Modriča (Bosnia and Herzegovina) on 19 June 1953. In 1977 he graduated in Painting from the Academy of Fine Arts in Sarajevo, in the class of prof. IsmarMujezinović. He has been a member of the Association of Visual Artists of Bosnia and Herzegovina since 1980, and a member of the Croatian Association of Artists in Zagreb since 1995. He has also been a member of the Croatian Cultural Association Napredak in Sarajevo since 1991, as well as MaticaHrvatska since 1994. Anto Kajinić is a member and one of the founders of the group of painters called KaMmeN (Kajinić, Marić, Numankadić) established in 1987.
He established the Gallery of the Croatian Cultural Society Napredak in Sarajevo in 1995. From 1992 to 1993 he was the Acting Director of the Zenica City Museum. Since 1986 he has published over 150 works in the field of visual arts in various journals and magazines: Oko(Zagreb), Obnovljeniživot (Zagreb), Oslobođenje (Sarajevo), BosnaFranciscana (Sarajevo), Svjetloriječi (Sarajevo), Glasmladih (Novi Sad), Našariječ (Zenica), Hrvatskinarodnigodišnjak (Sarajevo), Krijesnica (Zenica), Akademija (ŠirokiBrijeg), Motrišta (Mostar),etc.
He is one of the founders and a member of the Editorial Board of Krijesnica, MaticaHrvatska's publication in Zenica since 1994 and art and culture magazine Akademija in ŠirokiBrijeg since 2005.
Since 2007 he has been a Professional Associate working on the Croatian Encyclopaedia of Bosnia and Herzegovina.
Numerous art critics and art historians have written about Ante Kajinić's paintings in numerous catalogues, journals and magazines: MelihaHusidžinović, AzraBegić, Ibrahim Krzović, NerminaZildžo, MiroslavaGašparović, Mile Stojić, NerminaKurspahić, IvanaVodvičić, BrankaPerišić, MilošRadić, GradimirGojer (Sarajevo), DavorMatičević, MarijanSusovski, ZvonkoMaković, BrankoFranceschi, Iva ŠimatBanov, ZdenkoRus, MladenkaŠolman, Nada Beroš, LjiljanaDomić, JosipŠkunca, SpomenkaNikitović, VesnaKusin, TonkoMaroević (Zagreb), AleksandarBassin (Ljubljana), Sava Sokpanov (Novi Sad), JešaDenegri, Irina Subotić, LidijaMerenik (Belgrade), AntunKaraman, SanjaŽajaVrbica (Dubrovnik), Igor Brlšan (Split), AleksandarAdamović (Tuzla), LjiljanaPerdov-Misirlić (Banja Luka), VlastimirKusik (Osijek), etc.
From 1996 he was a docent at the Academy of Fine Arts in ŠirokiBrijeg, University of Mostar, an associate professor from 2000, a full professor from 2003 and a tenured professor at the Department of Painting since 2009. From 2003 he was a mentor at postgraduate master's study, and since 2011 at postgraduate doctorate studyat the Academy of Fine Arts in ŠirokiBrijeg, University of Mostar.
From 1998 to 2007 he was the Vice Dean, and from 2007 to 2011 the Dean of the Academy of Fine Arts in ŠirokiBrijeg, University of Mostar.
Until 2005 he taught drawing, painting, calligraphy, illumination as a full professor at the Department of Art and Restoration at the University of Dubrovnik.